Malý Dunaj, 21. - 23.6. 2013

13_m_dunaj_24.jpg
Autor: Joe