Možnosť táborenia – nemáme stálu službu v lodenici, v prípade záujmu nás treba kontaktovať vopred.

Stanovy klubu

1. Vodácky klub HRON Kalná nad Hronom ( ďalej len VK ) je v zmysle zákona č. 83/1990 zb. dobrovoľným združením občanov za účelom uspokojovania ich záujmov a potrieb najmä v oblasti telesnej výchovy a turistiky, ale aj v iných oblastiach spoločenského a kultúrneho života.

2. VK je samostatnou a nezávislou právnickou osobou, vykonávajúcou svoju činnosť v rámci vlastných stanov a právnych noriem Slovenskej republiky ( ďalej len SR ).

3. Sídlom VK je Kalná nad Hronom, ulica Mieru 20, PSČ: 935 32, okres Levice.

4. Politická činnosť vo VK nie je prípustná.

5. Symboliku VK tvorí znak a vlajka. Právo a povinnosť používať symboliku VK majú len jeho členovia. Podrobnosti určuje smernica o symbolike.

Článok II – Poslanie a úlohy VK

1. Poslaním VK je vytvárať podmienky na uspokojovanie záujmov a potrieb svojich členov, ale aj ostatnej verejnosti, najmä v oblasti telesnej výchovy, športu a turistiky, ale aj iných oblastiach spoločenského života, ktoré prispievajú k získavaniu a rozvoju pohybových i telesných zručností, schopností, teoretických vedomostí, k upevňovaniu fyzického a duševného zdravia a zdatnosti, k formovaniu osobnosti s kladnými morálnymi a vôľovými vlastnosťami a k spoločensky vhodnému spôsobu trávenia voľného času. Činnosť VK je zameraná hlavne na oblasť vodnej turistiky, raftingu a iných vodných športov. Tomuto poslaniu sú podriadené všetky ostatné aktivity VK.

2. Úlohy:
– organizovať a zabezpečovať všestranné podmienky na účasť členov v telovýchovných, športových a turistických podujatiach ( súťaže, tréningy a pod.), na vzdelávacích a výchovných podujatiach (školenia, kurzy, semináre a pod.), na spoločenských, kultúrnych a iných verejnoprospešných podujatiach, pritom sa zamerať na prácu s mládežou,
– vytvárať a zlepšovať vzťah občanov, najmä mládeže, k prírode a k jej ochrane
– propagovať vlastnú činnosť, telesnú výchovu, šport a turistiku, ochranu prírody,
– výstavba, modernizácia, údržba, prevádzka a starostlivosť o telovýchovné a iné objekty a zariadenia vo vlastníctve VK,
– prevádzkovať podnikateľské aktivity za účelom podpory poslania VK,
– získavať finančné a materiálne prostriedky od fyzických a právnických osôb za účelom podpory poslania VK,
– vytvárať a vstupovať ako člen, spoločník, akcionár a pod. do iných právnických osôb v záujme podpory poslania VK,
– vytvárať ekonomické, materiálno-technické, personálne, administratívne, sociálne, ekologické, bezpečnostné a iné podmienky na činnosť VK ako celku i jej členov.

Článok III – Členstvo vo VK

1. Členstvo vo VK je dobrovoľné a neprenosné na inú osobu.

2. Členstvo vo VK je riadne a čestné.

3. Členom VK sa môže stať osoba, ktorá súhlasí so stanovami VK. Maloletí ( do 15 roku života ) a iné nespôsobilé osoby sa môžu stať členom VK iba na základe písomnej prihlášky podpísanej ich zákonnými zástupcami.

4. Prihláška do VK musí byť podaná písomne a musí obsahovať: meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého a prechodného bydliska, prehlásenie žiadateľa, že pozná svoj zdravotný stav, že sa zaväzuje dodržiavať stanovy a iné platné normy VK, dátum a podpis žiadateľa o členstvo.

5. O prijatí za člena VK rozhoduje členská schôdza.

6. Dokladom o členstve je platný členský preukaz VK s nalepenou fotografiou a známkami

7. Členstvo vo VK zaniká:
– vystúpením na vlastnú písomnú žiadosť člena,
– vyškrtnutím pre neplnenie, alebo nemožnosť plnenia si základných povinností,
– vylúčením pre obzvlášť závažné previnenie.
O vyškrtnutí a vylúčení rozhoduje členská schôdza.

8. Práva riadnych členov :
– podieľať sa činnosti VK a na využívaní výhod spojených s členstvom,
– zúčastňovať sa na členských schôdzach VK, ak dovŕšili 15 rokov, právo voliť a byť volený do
– orgánov VK, ak dovŕšili 18 rokov,
– obracať sa na orgány a revíznu komisiu VK s námetmi, žiadosťami a sťažnosťami.

9. Povinnosti členov:
– dodržiavať stanovy VK, vykonávacie predpisy a uznesenia orgánov VK,
– platiť členské príspevky a podieľať sa na činnosti VK ( s výnimkou čestných členov ),
– chrániť dobré meno, záujmy a majetok VK.

10. Podrobnosti o členstve vo VK upravuje smernica o členstve.

Článok IV – Orgány VK

1. Orgánmi VK sú:
– členská schôdza a mimoriadna členská schôdza ( ďalej len ČS a MČS ),
– výbor,
– revízna komisia ( ďalej len RK ).

2. Z každého rokovania orgánov musí byť vyhotovená zápisnica.

Článok V – Členská schôdza VK

1. Najvyšším orgánom VK je členská schôdza (ČS), ktorá sa koná najmenej 1krát za kalendárny rok, resp. mimoriadna členská schôdza (MČS).

2. Členská schôdza – mimoriadna členská schôdza:
– schvaľuje vznik a zánik VK, vytváranie, zlúčenie, vstup a výstup VK z iných právnických osôb,
– schvaľuje stanovy a normy VK, ich zmeny, doplnky a novelizácie,
– schvaľuje správu o činnosti a hospodárení VK za uplynulé obdobie, ktorú predkladá výbor,
– schvaľuje plán činností a hospodárenia na ďalšie obdobie, ktorý predkladá výbor,
– schvaľuje správu revíznej komisie,
– volí a odvoláva výbor, predsedu a revíznu komisiu,
– môže zmeniť uznesenia prijaté výborom VK.

3. Delegátmi členskej schôdze, resp. mimoriadnej členskej schôdze sú všetci členovia VK.

4. Členská schôdza, resp. mimoriadna členská schôdza je uznášaniaschopná, ak je prítomných aspoň 50 % pozvaných delegátov. Uznesenie je platné, ak ho schválilo viac ako 50 % prítomných delegátov.

5. Mimoriadnu členskú schôdzu môže zvolať výbor VK a revízna komisia VK.

6. Mimoriadnu členskú schôdzu musí do 30 dní od doručenia písomnej žiadosti, ktorú podpísalo viac ako 30 % oprávnených členov VK, zvolať výbor VK. Ak tak neurobí, môže ju zvolať každý oprávnený člen VK, ktorý sa podpísal do žiadosti adresovanej výboru o jej zvolaní.

Článok VI – Výbor VK

1. Medzi členskými schôdzami riadi činnosť VK päťčlenný výbor, zložený z predsedu, podpredsedu, hospodára a dvoch členov.

2. Právne úkony v mene VK robí výbor ( štatutárny orgán ), predseda, podpredseda, hospodár, člen výboru, alebo člen VK písomne poverený výborom. Na platnosť písomného právneho úkonu v hospodárskych veciach sa vyžaduje podpis dvoch oprávnených osôb.

3. Výbor sa schádza aspoň raz za 2 mesiace.

4. Výbor zvoláva predseda alebo podpredseda VK.

5. Výbor je uznášaniaschopný, ak sú prítomní aspoň traja jeho členovia. Uznesenie je platné, ak ho schvália aspoň traja z prítomných členov výboru.

6. Výbor rozhoduje o všetkých otázkach, ktoré nie sú zverené do právomoci ČS, resp. MČS.

Článok VII – Revízna komisia VK

1. RK je nezávislý orgán VK oprávnený kontrolovať všetky druhy činnosti VK.

2. RK je trojčlenná a spomedzi svojich členov si volí predsedu.

3. Predseda RK má právo byť prizývaný na zasadnutia výboru s hlasom poradným.

4. RK zvoláva jej predseda.

5. Členstvo v RK je nezlúčiteľné s členstvom vo výbore.

Článok VIII – Majetok a hospodárenie VK

1. Majetok VK tvoria finančné hodnoty, hmotný a nehmotný majetok, pohľadávky a iné majetkové práva.

2. Zdrojom majetku sú:
– príspevky od vlastných členov,
– dary od fyzických a právnických osôb,
– príjmy z telovýchovnej, športovej, turistickej, kultúrnej, spoločenskej a inej verejnoprospešnej činnosti VK,
– príjmy z reklám, prenájmu vlastného majetku, z predaja majetku a práv VK,
– príjmy z podnikania, ktoré schválili orgány VK a ktoré je v súlade s právnymi predpismi SR,
– príjmy z vkladov, účtov a výnosy z cenných papierov,
– dotácie a granty od fyzických a právnických osôb.

3. Nakladanie s majetkom VK upravuje smernica o hospodárení VK.

Článok IX – Zánik VK

1. K zániku VK dochádza na základe uznesenia ČS VK ( MČS VK ).

2. ČS VK pri zániku VK menuje trojčlennú likvidačnú komisiu ( LK ) na čele s predsedom.

3. LK vyrovná všetky záväzky, pohľadávky a dlhy a podľa rozhodnutia ČS VK vykoná majetkovo -právne vyrovnanie.
4. LK do 15 dní po ukončení likvidácie oznámi Ministerstvu vnútra SR zánik VK.

Článok X – Záverečné ustanovenia

1. Záväzný výklad stanov vykonáva výbor VK.

2. Veci neupravené týmito stanovami sa riadia všeobecne záväznými právnymi normami SR a normami, ktoré schválili orgány VK.

3. Tieto stanovy boli schválené členskou schôdzou VK HRON Kalná nad Hronom dňa 23. februára 2002 a v plnom rozsahu nahrádzajú stanovy VK HRON Kalná nad Hronom, registrované na MV SR pod číslom VVS/1-900/90-3174-1 zo dňa 2. 4. 1997. Účinnosť nadobúdajú dňom ich zaregistrovania na MV SR.

V Kalnej nad Hronom dňa 23.februára 2002

Jozef Kubovič v. r.
predseda VK HRON

reg. MV č. VVS/1-900/90-3174-2