Stanovy

 In documents, Uncategorized

Stanovy

download.pdf

Článok I

Základné ustanovenia
 1. Vodácky klub HRON Kalná nad Hronom (ďalej len VK) je v zmysle zákona č. 83/1990 zb. dobrovoľným združením občanov za účelom uspokojovania ich záujmov a potrieb najmä v oblasti telesnej výchovy a turistiky, ale aj v iných oblastiach spoločenského a kultúrneho života.
 2. VK je samostatnou a nezávislou právnickou osobou, vykonávajúcou svoju činnosť v rámci vlastných stanov a právnych noriem Slovenskej republiky (ďalej len SR).
 3. Sídlom VK je Kalná nad Hronom, ulica Nová 255/18, PSČ: 935 32, okres Levice.
 4. Politická činnosť vo VK nie je prípustná.

Článok II

Poslanie a úlohy VK
 1. Poslaním VK je vytvárať podmienky na uspokojovanie záujmov a potrieb svojich členov, ale aj ostatnej verejnosti, najmä v oblasti telesnej výchovy, športu a turistiky, ochrany a tvorby životného prostredia, ale aj iných oblastiach spoločenského života, ktoré prispievajú k získavaniu a rozvoju pohybových i telesných zručností, schopností, teoretických vedomostí, k upevňovaniu fyzického a duševného zdravia a zdatnosti, k formovaniu osobnosti s kladnými morálnymi a vôľovými vlastnosťami a k spoločensky vhodnému spôsobu trávenia voľného času. Činnosť VK je zameraná na všetky formy turistiky, športu v prírode a rekreačnej telovýchovy.
 2. Úlohy:
 3. organizovať a zabezpečovať  všestranné podmienky na účasť členov v telovýchovných, športových a turistických podujatiach (súťaže, tréningy a pod.), na vzdelávacích a výchovných podujatiach (školenia, kurzy, semináre a pod.), na spoločenských, kultúrnych a iných verejnoprospešných podujatiach, pritom sa zamerať na prácu s mládežou,
 4. vytvárať a zlepšovať vzťah občanov, najmä mládeže, k prírode a k jej ochrane
 5. propagovať vlastnú činnosť, telesnú výchovu, šport a turistiku, ochranu prírody,
 6. výstavba, modernizácia, údržba, prevádzka a starostlivosť o telovýchovné a iné objekty a zariadenia  vo vlastníctve alebo užívaní VK,
 7. prevádzkovať podnikateľské aktivity za účelom podpory poslania VK,
 8. získavať finančné a materiálne prostriedky od fyzických a právnických osôb za účelom podpory poslania VK,
 9. vytvárať a vstupovať ako člen, spoločník, akcionár a pod. do iných právnických osôb v záujme podpory poslania VK,
 10. vytvárať ekonomické, materiálno-technické, personálne, administratívne, sociálne, ekologické, bezpečnostné a iné podmienky na činnosť VK ako celku i jej členov.
 11. organizovať a sprostredkovať dobrovoľnícku činnosť pre naplnenie poslania VK.

Článok III

Členstvo vo VK
 1. Členstvo vo VK je dobrovoľné a neprenosné na inú osobu.
 2. Členstvo vo VK je riadne a čestné.
 3. Členom VK sa môže stať osoba na základe písomnej prihlášky. Maloletí (do 15 roku života) a iné nespôsobilé osoby sa môžu stať členom VK iba na základe písomnej prihlášky podpísanej ich zákonnými zástupcami.
 4. O prijatí za člena VK rozhoduje výbor VK.
 5. Členstvo vo VK zaniká:
 6. vystúpením na vlastnú písomnú žiadosť člena,
 7. vyškrtnutím pre neplnenie, alebo nemožnosť plnenia si základných povinností,
 8. vylúčením pre obzvlášť závažné previnenie,
 9. smrťou člena

O vyškrtnutí a vylúčení rozhoduje členská schôdza.

 • Práva riadnych členov :
 • podieľať sa činnosti VK a na využívaní výhod spojených s členstvom,
 • zúčastňovať sa na členských schôdzach VK, ak dovŕšili 15 rokov,
 • právo voliť a byť volený do orgánov VK, ak dovŕšili 18 rokov,
 • obracať sa na orgány a revíznu komisiu VK s námetmi, žiadosťami a sťažnosťami.
 • Povinnosti členov:
 • dodržiavať stanovy VK, vykonávacie predpisy a uznesenia orgánov VK,
 • platiť členské príspevky a podieľať sa na činnosti VK (s výnimkou čestných členov),
 • chrániť dobré meno, záujmy a majetok VK.
 • Podrobnosti o členstve vo VK upravuje smernica o členstve.

Článok IV

Orgány VK
 1. Orgánmi VK sú:
 2. členská schôdza a mimoriadna členská schôdza ( ďalej len ČS a MČS ),
 3. výbor,
 4. revízna komisia ( ďalej len RK ).
 5. Z každého rokovania orgánov musí byť vyhotovená zápisnica.

Článok V

 Členská schôdza VK
 1. Najvyšším orgánom VK je členská schôdza (ČS), ktorá sa koná najmenej 1krát za kalendárny rok.
 2. Členská schôdza – mimoriadna členská schôdza:
 3. schvaľuje vznik a zánik VK, vytváranie, zlúčenie, vstup a výstup VK z iných právnických osôb,
 4. schvaľuje  stanovy a normy VK, ich  zmeny, doplnky a novelizácie,
 5. schvaľuje správu o činnosti a hospodárení VK za uplynulé obdobie, ktorú predkladá výbor,
 6. schvaľuje plán činností a hospodárenia na ďalšie  obdobie, ktorý predkladá výbor,
 7. schvaľuje správu revíznej komisie,
 8. volí a odvoláva výbor, predsedu a revíznu komisiu,
 9. môže zmeniť uznesenia prijaté výborom VK.
 10. Delegátmi členskej schôdze sú všetci členovia VK.
 11. Člen VK sa zúčastňuje rokovania ČS osobne alebo v zastúpení splnomocnencom na základe písomného plnomocenstva s úradne overeným podpisom. Splnomocnencom nesmie byť člen výboru VK.
 12. Členská schôdza, resp. mimoriadna členská schôdza je uznášaniaschopná, ak je prítomných aspoň 50 % pozvaných delegátov. Uznesenie je platné, ak ho schválilo viac ako 50 % prítomných delegátov.
 13. Mimoriadnu členskú schôdzu môže zvolať výbor VK a revízna komisia VK.
 14. Mimoriadnu členskú schôdzu musí do 30 dní od doručenia písomnej žiadosti, ktorú podpísalo viac ako 30 % oprávnených členov VK, zvolať výbor VK. Ak tak neurobí, môže ju zvolať každý oprávnený člen VK, ktorý sa podpísal do žiadosti adresovanej výboru o jej zvolaní.

Článok VI

Výbor VK
 1. Medzi členskými schôdzami riadi činnosť VK  päťčlenný výbor, zložený z predsedu, podpredsedu, hospodára a dvoch členov. Funkčné obdobie výboru VK je trojročné.
 2. V mene VK koná štatutárny orgán – predseda, podpredseda, hospodár alebo člen výboru samostatne. Na platnosť písomného právneho úkonu v hospodárskych veciach sa vyžaduje podpis dvoch oprávnených osôb.
 3. Výbor sa schádza podľa potreby, minimálne 2 krát za rok..
 4. Výbor zvoláva predseda alebo podpredseda VK.
 5. Výbor je uznášaniaschopný, ak sú prítomní aspoň traja jeho členovia. Uznesenie je platné, ak ho schvália aspoň traja z prítomných členov výboru.
 6. Výbor rozhoduje o všetkých otázkach, ktoré nie sú zverené do právomoci ČS.

Článok VII

Revízna komisia VK
 1. RK je nezávislý orgán VK oprávnený kontrolovať všetky druhy činnosti VK.
 2. RK je trojčlenná a spomedzi svojich členov si volí predsedu.
 3. Predseda RK má právo byť prizývaný na zasadnutia výboru  s hlasom poradným.
 4. RK zvoláva jej predseda.
 5. Členstvo v RK je nezlúčiteľné s členstvom vo výbore.
 
Článok VIII
Majetok a hospodárenie VK
 1. Majetok VK tvoria finančné hodnoty, hmotný a nehmotný majetok, pohľadávky a iné majetkové práva.
 2. Zdrojom majetku sú:
 3. príspevky od vlastných členov,
 4. dary od fyzických a právnických osôb,
 5. príjmy z telovýchovnej, športovej, turistickej, kultúrnej, spoločenskej a inej verejnoprospešnej činnosti VK,
 6. príjmy z reklám, prenájmu vlastného majetku, z predaja majetku a práv VK,
 7. príjmy z podnikania, ktoré schválili orgány VK a ktoré je v súlade s právnymi predpismi SR,
 8. príjmy z vkladov, účtov a výnosy z cenných papierov,
 9. dotácie a granty od fyzických a právnických osôb.
 10. Nakladanie s majetkom VK upravuje smernica o hospodárení VK.
Článok IX
Zánik VK
 1. K zániku VK dochádza na základe uznesenia ČS VK (MČS VK).
 2. ČS VK pri zániku VK menuje trojčlennú likvidačnú komisiu (LK) na čele s predsedom.
 3. LK vyrovná všetky záväzky, pohľadávky a dlhy a podľa rozhodnutia ČS VK vykoná majetkovo -právne vyrovnanie.
 4. LK do 15 dní po ukončení likvidácie oznámi Ministerstvu vnútra SR zánik VK.

Článok X

Záverečné ustanovenia
 1. Záväzný výklad stanov vykonáva výbor VK.
 2. Veci neupravené týmito stanovami sa riadia všeobecne záväznými právnymi normami SR a normami, ktoré schválili orgány VK.
 3. Tieto stanovy boli schválené členskou schôdzou VK HRON Kalná nad Hronom dňa 9. marca 2019 a v plnom rozsahu  nahrádzajú stanovy VK HRON Kalná nad Hronom, registrované na MV SR pod číslom VVS/1-900/90-3174-2 zo dňa 25.3.2002. Účinnosť nadobúdajú dňom ich zaregistrovania na MV SR.

V Kalnej nad Hronom                                                 dňa  9.marca 2019

Jaroslav Fraňo, v.r.
predseda VK HRON

download.pdf

Recommended Posts

Leave a Comment